plants. gardens. friends.

digthedirt is about gardening, outdoor living and loving our planet!

learn more »

ijustkutty7u

Member since: January 14, 2021

Default_user_thumb

Viewed

4 times

Groups


Location:

Syracuse, Ny 13215
USDA hardiness zone 5

Member since:

January 14, 2021

About me

Thi?t b? nhà v? sinh TOTO chú tr?ng ch?ng nh?ng v? dáng v? bên ngoài, mà còn quan tr?ng v? nh?ng công ngh? bên trong. Vì th?, bàn c?u TOTO có ?? hoàn t?t cao không ch? v? thi?t k? mà còn ti?n ích ?i kèm. Hi?n gi? các SP TOTO ??u ???c tr?ng bày và có s?n t?i Showroom Thi?t b? nhà v? sinh Hita v?i ch??ng trình v?n chuy?n mi?n phí Tp. H? Chí Minh & l?p ??t ??n nhà.

M?i coi s?n ph?m B?t v? sinh hai kh?i TOTO CS300DT3Y1 t?i gi?n trong thi?t k? nh?ng l?i là ?i?m n?i b?t trong n?i th?t t?ng quan. V?i h? th?ng x? r?a m?nh ?ính kèm ph? ki?n men sang tr?ng, ?ây x?ng ?áng là siêu ph?m ng??i mua hàng tr?i nghi?m th??ng ngày.

B?n c?u 2 kh?i TOTO CS300DT3Y1 có gì hay?

 • Men s? v? sinh ??ng c?p ngu?n g?c ??n t? Nh?t B?n, ch?ng bám hi?u qu?, làm s?ch d? dàng
 • H? th?ng Siphon cho dòng ch?y c?a n??c nhanh & m?nh, ??y trôi ch?t b?n t?c th?i
 • T?i ?u l??ng n??c s? d?ng (3.0/4.5L) b?o v? túi ti?n ch? gia ?ình
 • C?u trúc hai kh?i h?p g?n nh? cho di?n tích ch?t
 • ki?u dáng vuông v?c sang tr?ng, trang nhã
 • B? ng?i r?ng rãi th? thái
 • N?p khép ??u ??n không ?n
 • Shipping free TPHCM

Công ngh? cao ?ng d?ng vào trong B?t v? sinh 2 kh?i TOTO CS300DT3Y1

 • Siêu ti?t ki?m t?i ?a n??c là tiêu chí trong bán m?t hàng c?a thi?t b? phòng t?m TOTO. Không nh?ng giúp b?o v? môi tr??ng xung quanh n??c, h? th?ng thoát n??c 3.0/4.5L giúp ti?t ki?m ti?n h?ng tháng cho ch? nhà
 • khép n?p êm ái
 • Men s? v? sinh sang tr?ng d? làm s?ch, ch?ng b?n bám

Xem thêm thông tin v? s?n ph?m: https://hita.com.vn/bon-cau-2-khoi-toto-cs300dt3y1-1889.html
Advertisement