plants. gardens. friends.

digthedirt is about gardening, outdoor living and loving our planet!

learn more »

atteride

Member since: September 16, 2020

Default_user_thumb

Viewed

3 times

Groups


Location:

Gilbert, Ar 72636
USDA hardiness zone 6

Member since:

September 16, 2020

About me

Wsparcie w robieniu odwo?ania do ZUS jest przyk?adow? ze specjalno?ci Kancelarii Klisz i Wspólnicy. Odwo?ania ZUS obejmie prawo zabezpieczenia spo?ecznego. Us?ugi dedykowane s?: w?a?cicielom firm, pracodawcom i pracownikom, zleceniodawcom i zleceniobiorcom, a tak?e rencistom i emerytom. Adwokaci i radcy prawni którzy zajmuj? si? sprawami przeciwko ZUS maj? ogromne do?wiadczenie na równi w zakresie prowadzenia procesów s?dowych przed s?dem pracy i s?dem ubezpiecze? spo?ecznych, ale te? jako doradcy dyrektorów i kierowników dzia?u kadr. W zwi?zku z tym ich wsparcie jest nieocenione.
Advertisement